Skip to main content
:::Trung tâm điều trị y tế quốc tế bệnh > Nhóm quan hệ công chúng

Nhóm quan hệ công chúng

Cited (1)
Forward
LastUpdate:2020/6/19 13:24:56
Hits:133

Tổ quan hệ cộng đồng: Tổng hợp tổ chức các hoạt động tiếp thị và quan hệ công chúng các dịch vụ y tế, quyên góp máy móc thiết bị, đối thoại hợp tác y tế quốc tế, quỹ y tế quốc tế v.v…

 

1. Tổ chức các hoạt động tiếp thị và quan hệ công chúng các dịch vụ y tế bệnh viện, bao gồm người nước ngoài đến viện thực hiện các kế hoạch và hoạt động tiếp thị dịch vụ y tế đặc biệt và tham quan y tế.

 

2.  Tổ chức vận động và quảng cáo các hoạt động y tế quốc tế của bệnh viện, bao gồm các hoạt động vận động y tế quốc tế trong viện, các kế hoạch hoạt động giao lưu chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ nhân viên. 

 

3.  Định kỳ tập hợp thông tin liên quan để đăng tải trên phương tiện truyền thông, bao gồm phương tiện truyền hình, phương tiện truyền thông điện tử và phương tiện truyền thống v.v…

 

4. Tổng hợp thiết bị và máy móc y tế trong viện, phối hợp với các nghiệp vụ hỗ trợ y tế quốc tế tiến hành các nghiệp vụ hỗ trợ tài liệu (quyên góp máy móc thiết bị hữu dụng)

 

5. Quy hoạch và thực thi kí kết hợp đồng hợp tác liên quan dịch vụ tham quan y tế quốc tế (Liên minh chiến lược tham quan y tế)

 

6. Tổ chức gây quỹ và sử dụng quỹ hoạt động y tế quốc tế (quỹ tài chính)

 

7. Tổng hợp tiếp thị và quan hệ công chứng dịch vụ y tế quốc tế, tài liệu tuyên truyền và quảng cáo hoạt động y tế quốc tế, các báo cáo và xây dựng tài liệu.